სახე
ვერ გამოვალთ საკუთარი წარსულიდან, სანამ მეფეს და მეფის გუნდს აირჩევენ ქვეყნის მმართველად
ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ყვე­ლამ კარ­გად უნ­და იცო­დეს, რომ თი­თო­ე­ულ სიტყ­ვას მოყ­ვე­ბა რე­აქ­ცია
28 ნოემბერი, 2014 ვერ ვი­ზი­ა­რებ მიდ­გო­მას - უფ­რო მე­ტი რომ გვეყ­ვი­რა, რა­ღაც შე­იც­ვ­ლე­ბო­და
28 ნოემბერი, 2014 ნა­თე­ლი უნ­და გავ­ხა­დოთ მსოფ­ლი­ოს­თ­ვის, რომ ეს არის ოკუ­პა­ცია და ანექ­სი­ის საფ­რ­თხე
14 ნოემბერი, 2014 რასაც ვაკეთებ, სასარგებლოა საქართველოსთვის – კახა ბენდუქიძე.
14 ნოემბერი, 2014 აქ­ცი­ით გა­სა­გე­ბი იქ­ნე­ბა, რამ­დე­ნი პრო­ცენ­ტია მზად შე­ე­წი­ნა­აღ­მ­დე­გოს რუ­სეთს შე­მოჭ­რის შემ­თხ­ვე­ვა­ში
07 ნოემბერი, 2014 ასეთ რეაქციას არ ველოდით
27 ივნისი, 2014 ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით ვი­ყი­დეთ მა­ტა­რე­ბე­ლის ბი­ლე­თი, რო­მე­ლიც მიგ­ვიყ­ვანს იქ, სა­დავ ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ის­წ­რაფ­ვის
14 მარტი, 2014 თბილისი დაბოღმილი ქართული პოლიტიკისგან უნდა გათავისუფლდეს
22 მარტი, 2014 პუ­ტი­ნი არის ბოლ­შე­ვიზ­მის გა­უ­სა­მარ­თ­ლებ­ლო­ბის პრო­დუქ­ტი
04 აპრილი, 2014 მსოფ­ლი­ომ რუ­სე­თი არ­სე­ბულ წე­სებ­ში უნ­და და­აბ­რუ­ნოს და აუცი­ლებ­ლად და­აბ­რუ­ნებს
18 აპრილი, 2014 თბი­ლი­სის თით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის მა­გა­ლით­ზე გვინ­და ვაჩ­ვე­ნოთ სის­ტე­მის დაშ­ლა
02 მაისი, 2014 გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლად უფ­რო ვართ ევ­რო­პუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო, ვიდ­რე მენ­ტა­ლუ­რად
09 მაისი, 2014 ყვე­ლა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა - ხე­ლი­სუფ­ლე­ბაა და ყვე­ლას ჭირ­დე­ბა სა­მო­ქა­ლა­ქო კონ­ტ­რო­ლი
23 მაისი, 2014 მე­სა­მე გზა არ არ­სე­ბობს - ან და­სავ­ლე­თის ცი­ვი­ლი­ზა­ცია, ან ავ­ტო­რი­ტა­რიზ­მი
30 მაისი, 2014 სო­ხუმ­ში ყი­რი­მის პრო­ცე­სე­ბი უკ­ვე მიმ­დი­ნა­რე­ობს
06 ივნისი, 2014 ჩვენ­თა­ნაც დგე­ბა მო­მენ­ტი და უნ­და და­ვი­ფი­ცოთ ხატ­ზე